Zorg voor elkaar

De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats rondom de zorg voor de burgers van onze gemeente. GroenLinks vindt dat ieder, van jong tot oud, toegang moet hebben tot goede, gewenste en noodzakelijke zorg.

Sommige zorg moet professioneel uitgevoerd worden. Hiervoor moeten voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Wel is het zo dat zorg minder versnipperd uitgevoerd kan worden. Zorg in de buurt waar professionals en buurtbewoners samen werken om de zorg vraag te beantwoorden werkt kostenbesparend. In de wijk moet dan ook een zorgpunt zijn waar bewoners terecht kunnen met hun vragen. Veel zorg wordt uitgevoerd door partners, kinderen en familieleden. Deze mantelzorgers moeten meer ondersteund worden en meer aandacht krijgen. Specifiek de groep jonge mantelzorgers en partners van chronisch zieken worden sterk belast door hun zorgtaken.

GroenLinks wil dat de sociale zorg tussen de burgers versterkt wordt. Op verschillende plekken in Tiel zijn vormen van een sociaal trefpunt met activiteiten die de contacten tussen bewoners verbeteren. Daar geven bewoners aan dat de onderlinge zorg voor elkaar versterkt is. Wij vinden dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. GroenLinks vindt dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen draaien. Ook mensen met een lichamelijk en/of geestelijke handicap moeten hun kennis en vaardigheden in kunnen zetten en een plaats op de arbeidsmarkt hebben. Een afgestudeerde jurist die doof is moet een gelijke kans hebben op werk. De gemeente ondersteunt initiatieven voor deze groepen die gericht zijn om hun meedoen in de samenleving te versterken. Kinderen en jongeren met een beperking kunnen het beste naar een gewone school gaan. Scholen moeten daarin wel ondersteund worden door bijvoorbeeld kleinere klassen te realiseren en gebouwen aan te passen. Op het gebied van jeugdbeleid is er een belangrijke regionale ontwikkeling gaande, de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente. Dat brengt veranderingen met zich mee. Het belangrijkste doel van de transitie is de jeugdzorg dichterbij de jeugd te organiseren. GroenLinks vindt het belangrijk dat het kind niet de dupe wordt van de verandering in het beleid. GroenLinks wil ook geen grote veranderingen, maar meer samenwerking tussen alle partijen afgestemd op de behoefte van het kind. Er is een hoop kennis binnen de jeugdzorg opgebouwd de afgelopen jaren, deze moet niet verloren gaan. Goede samenwerking van de betrokken partijen is daarbij van groot belang. Het belangrijkste standpunt van GroenLinks voor de transitie jeugdzorg is dat het belang van het kind voorop moet staan.

GroenLinks wil:

- zorg goedkoper maken door de zorg dichterbij de mensen te brengen;

- specifieke groepen mantelzorgers meer ondersteunen;

- gehandicapten een plek op de arbeidsmarkt geven;

- ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen;

- de zorg voor elkaar in de buurt versterken;

- behoud van de kwaliteit en continuïteit voor kinderen in de jeugdzorg;

- met kracht de jeugdzorg vernieuwen en verbeteren waar nodig;

- de arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking verbeteren.