Raadslid Maureen Klijn is met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Rolvo Manuhutu (wie al lange tijd meeloopt in de Tielse politiek). Onze fractievoorzitter Unal is momenteel minder valide door een ongeval waardoor hij een tijdje is uitgeschakeld. Onze raads- en commissieleden en actieve leden vertellen hieronder ieder hun eigen verhaal. En wij hebben een nieuwe jonge kracht die onze sociale media beheert! Veronique stelt zich daarom ook voor.

Maureen Klijn - raadslid

“Gisteren is mijn gewaardeerde collega Rolvo Manuhutu beëdigd als raadslid. Hij zal mij vervangen tijdens mijn zwangerschapsverlof. Ik heb alle vertrouwen in zijn scherpe blik, ervaring en inzet voor Tiel en wens hem veel succes! Voor mij is het -als afsluiting van deze eerste 2 jaren als raadslid- fijn om kort terug te blikken. De afgelopen tijd was heftig; ik ben momenteel 40 weken zwanger en ben 3 weken geleden mijn geliefde vader verloren. Als raadslid heb ik me ingezet voor groen, duurzaamheid, participatie&inclusie. Ik wil een paar dingen uitlichten. Ik ben o.a trots dat:

 • Mijn initiatiefvoorstel voor een Vlindertuin naast Zinder is omarmd (volg Facebook 'Vlindertuin de Zindering' als je meer wilt weten). We zijn heel druk geweest met het aanvragen van allerlei subsidies om het project te kunnen uitvoeren.
 • Global Goals (de duurzame doelen) op de agenda van Tiel zijn gezet. Dmv het organiseren van oa een beeldvormende avond, expositie, 2 moties en vele gesprekken zal zichtbaar worden gemaakt hoe het Tiels beleid bij zal dragen aan de duurzame doelen. Het begint bij bewustwording...
 • Ik meedenk/dacht over het vormgeven van de komende Coming Out Day en betrokken ben bij de oprichting van het Inclusie Platform voor Tiel.
 • Ik als kunstenaar/initatiefnemer bezig ben verschillende initiatieven voor Tiel te ontplooien: zo heb ik (in samenwerking met vele anderen) gezorgd dat Tiel mee mag doen in het 'Anders Werken' traject vanuit Fonds Creatieve Industrie. We gaan inzetten op participatie en verlevendiging van de binnenstad. Ook ben ik bezig- ook met een groep enthousiaste Tielenaren, wijkregisseur, welzijnswerkers, journalisten- met een Podcast over Corona en Toekomstperspectieven voor Tiel (in samenwerking met Cultuur Oost). Daarover later meer! Volg Facebook Stadsfabriek Tiel voor meer informatie.

Wat ik lastig vind en vond: als raadslid word je overspoeld door informatie, maar is het onmogelijk om overal iets vanaf te weten en je voor in te zetten. Je bent een goedwillende amateur en kúnt niet op alles invloed uitoefenen. Ik zet mijn kunstenaarsblik en focus op bovenstaande dingen in om zo goed mogelijk bij te dragen.

Tot na de zomer beste collega's en meelezers! Maureen Klijn”

Unal Sözen - raadslid

 • “We hebben het bestemmingsplan Buitengebied behandeld in de raad. Vooraf is er een hoorcommissie samengesteld die heel veel werk heeft verzet. Wij hadden al maanden van te voren aangegeven dat het proces niet goed was en dat er een lid van de hoorcommissie buiten zijn boekje ging en niet integer handelde. Het ging om een bedrijf in het buitengebied die handelde in goederen die niet paste in het agrarisch gebied. Er waren zelfs rechtsuitspraken tegen dit bedrijf dat ze niet handelde volgens de regels en dat de gemeente moest gaan handhaven, toch bleef de gemeente gedogen. Uiteindelijk kwam de gemeente erachter dat de procedure rond de hele hoorzitting niet klopte en onder de noemer van vormfout is de hele hoorzitting afgeblazen. Later is er door drie externe personen buiten de gemeenteraad de hele hoorzitting opnieuw gedaan. De gemeenteraad heeft met een meerderheid besloten dat het bewuste bedrijf toch haar zin krijgt wat betreft haar activiteiten at eigenlijk niet past in het bestemmingsplan.
 • Omdat de gemeente Tiel er financieel niet goed voor stond (en staat), moesten er bezuinigingen plaats vinden en moest er ook verantwoording afgelegd worden aan de Provincie om de begroting voor de jaren 2020 t/m 2024 sluitend te krijgen. Met alle fracties uit de raad is er een Werkgroep Bezuinigingen opgericht zodat de hele raad verantwoordelijk kon zijn voor de te nemen besluiten. Wij hebben als GroenLinks fractie hieraan een grote bijdrage kunnen leveren. Omdat de meeste tekorten structureel voortkomen uit het Sociaal Domein, heeft er een herstructurering plaatsgevonden. Maa de bijdrage van het Rijk voor jeugdzorg is vooral voor Tiel te weinig, omdat Tiel demografisch veel problemen heeft in vergelijking met buurgemeenten.
 • Er is een grote afstand tussen de gemeenteraden en Gemeenschappelijke Regelingen (de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten; zoals bijvoorbeeld Werkzaak, de GGD Gelderland Zuid of de Omgevingsdienst). Om meer aan de voorkant invloed te hebben en transparantie te kunnen krijgen hebben we als fractie mede vier moties nede ingediend.
 • We hebben ons ingezet om Tiel vuurwerkvrij te krijgen (voor de derde keer), maar onze motie heeft het niet gehaald. Reden: “Het is niet handhaafbaar”. De publieke opinie is echter aan het kantelen, een volgende keer zal het lukken (of is het al landelijk geregeld)”

Veronique Lageweg – digital media manager
“Hoi! Mijn naam is Veronique en ik ben woonachtig in Tiel Passewaaij. De afgelopen paar maanden heb ik mij ingezet als Digital Media Manager bij onze afdeling. Ik hoop in de komende tijd ideeën voor de media nog verder uit te kunnen werken en deze met jullie, en anderen, te kunnen delen. Heb jij ideeën voor de social media? Voel je vooral vrij om een berichtje te sturen! Instagram.com/groenlinkstiel

Rolvo Manuhutu - raadslid

“Dingen waar ik mij mee bezig gehouden heb voor GroenLinks in de laatste tijd:

 • Lid van de Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen - Deze raadswerkgroep heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van een schone, groene en veilige leefomgeving in Tiel. De werkgroep heeft zich o.a. ingezet voor het aanbieden van kweekkassen bij de wijkcentra “Clubhuis Tiel en “Het Oosthonk”. Ook is er i.s.m. TielTipTop bij 12 sportverenigingen in Tiel een programma gestart waarbij, samen met jeugdleden, zwerfvuil opruimacties zijn uitgevoerd. De app “WaakSamen” is door de werkgroep geïntroduceerd in Tiel. Op de Groenmarkt is een zeer geslaagde Woonmarkt georganiseerd. 
 • Lid van de Raadswerkgroep Sport en Bewegen - Deze raadswerkgroep heeft zich ten doel gesteld Sport en Bewegen in Tiel te bevorderen. Met vele sportverenigingen en maatschappelijke organisaties contact gehad en activiteiten geïnitieerd. De raadswerkgroep heeft, met o.a. organisaties uit het Sociaal Domein  een Beweegmarkt georganiseerd die ten doel had Sport en Bewegen  extra onder de aandacht te brengen van senioren. Deze markt was een succes. Ook heb ik medewerking verleend aan de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Stichting. Deze stichting zet zich in om personen met o.a. diabetes weer aan het bewegen te krijgen.
 • Gelders Energie Akkoord (GEA) -De provincie Gelderland heeft een ambitieus plan opgesteld t.o.v. het klimaatakkoord van Parijs. De inzet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaat neutrale provincie in 2050.  Op verschillende plaatsen in  de provincie heb ik bijeenkomsten bijgewoond en meegedacht over het bereiken van de Gelderse ambitie.
 • Regionaal Energie Strategie Rivierenland (RES) - Kortgezegd is een RES een strategie om in een regio tot een duurzame energievoorziening te komen op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte. Regionale klimaattafels en bijeenkomsten bijgewoond en input geleverd.
 • 5G - Ben bezig met dossiervorming omtrent de gezondheidsrisico’s en aantasting van de leefomgeving (denk aan o.a. de hoeveelheid antennes) die de invoering van 5G ten gevolg heeft. Wij hebben ook hierover contact gehad met een aantal bezorgde burgers.”

Patrick Schoots - commissielid
“Vanuit de commissie Bestuur vind ik het melden waard:

 • We volgen kritisch de ontwikkelingen van de nieuwe wijze van afvalinzameling en de rol van de Avri. Positief: de hoeveelheid restafval is met 38% verminderd.
 • Er is meerdere keren gesproken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. Er is gewerkt aan een transparante en uniforme wijze van subsidie verstrekken. Hierbij wordt vooral gekeken naar de maatschappelijk toegevoegde waarde van de subsidieaanvrager.
 • We hebben artikel 41 vragen gesteld over de impact op het ecosysteem, de biodiversiteit en de waterkwaliteit n.a.v. de keuze van B&W om de bodemsanering van het voormalige Wetro terrein aan de Papesteeg te versoberen. Hiermee willen we voorkomen dat men alleen aandacht heeft voor het economisch gewin op korte termijn.”

Bram Kluen en Veronique Lageweg: Duurzame Werelddoelen

“Afgelopen tijd heeft het College van B&W in Tiel, mede door de aanhoudende inzet van GroenLinks,  toegezegd het eigen beleid te toetsen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. (SDG’s). Dat is een mooie eerste stap, maar om in deze duurzame richting nog wat meer energie op te wekken, willen we vanuit GroenLinks onderzoeken, hoe we deze duurzame werelddoelen ook bij inwoners en bedrijven in Tiel en omgeving tot leven kunnen wekken.

De SDG’s gaan onder andere over:

 • onze omgang met grond(stoffen), water, lucht en energie (the Commons oftewel de gemeenschappelijke goederen van deze aarde);
 • onze verhouding tot en omgang met de natuur, het planten en dierenrijk, die mede de grondslagen zijn van ons leven en;
 • De ontwikkeling van een rechtvaardige en inclusieve wereldgemeenschap van mensen.

Het idee is om met kleinschalige, vrolijke en creatieve acties het bewustzijn voor deze doelen te bevorderen. Door via social media de resultaten te delen hopen we een positieve uitstraling rond deze thema’s te versterken en aan een netwerk van gelijkgestemden te werken.

Bijvoorbeeld Bijenhotels maken, nestkastjes voor vogels, opruimacties van zwerfafval,  samen brainstormen of inspirerende sprekers en uitvinders uit nodigen.

Maar vooral hopen we samen met jullie nog veel meer te bedenken.

Heb je interesse om hierover mee te denken en te doen, meldt je dan aan bij Bram of Veronique. We plannen dan een Zoom of MS Teams bijeenkomst om ideeën uit te wisselen en een plan de campagne te maken. Ook als je vragen hebt naar aanleiding van onze oproep, schroom niet om contact met ons op te nemen (via onze lijsttrekker: bel of app: 06-51627535)

Lucien Aspeling – Voorzitter en commissielid

Afgezien van het voorzitterschap van GL Tiel draai ik ook al ruim meer dan 10 jaar mee in de raadscommissie Ruimte. Vanuit die commissie is het wel mooi te vermelden dat ik me heb uitgesproken voor het verkeersluw maken van de binnenstad. Daar liggen nu eindelijk goede plannen voor. Vanuit GL hebben we nog wel verder gaande plannen op dit vlak, maar de afsluiting van een belangrijk aantal straten (m.u.v. bewoners, ondernemers en bijv. mantelzorgers) is een mooie stap in de goede richting. Ik heb ook de wens ge-uit om gelijk een milieuzone in te voeren, oftewel het weren van hele oude stinkende diesels uit de nauwe straatjes van het centrum. Funest voor de luchtkwaliteit! Ik kreeg bijval van D66 op dit laatste punt. Wie weet kunnen we de coalitie zover krijgen om dit punt door te voeren.”