Wonen Wonen betekent een dak boven je hoofd hebben. Of je prettig woont is afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden, maar ook van de leefomgeving. GroenLinks Tiel vindt dat goed en prettig wonen in een groene en aantrekkelijke omgeving voor alle inwoners mogelijk moet zijn.

Huisvesting

Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Doorstroming uit sociale huurwoningen naar goedkope vrije sectorwoningen moet daarbij zoveel mogelijk bevorderd worden. Op deze wijze komen er woningen beschikbaar voor de lage- en middeninkomens gezinnen. Om nieuwe woningen voor starters betaalbaar te houden kijken we naar erfpachtconstructies waarbij uitgangspunt is dat de gemeente hier niet aan hoeft te verdienen en de koper van het huis lagere maandlasten heeft. Een convenant van de gemeente met huurdersorganisaties en woningcorporaties voor de laagste inkomens, waarin afspraken worden gemaakt over een aanvaardbare woonquote (verhouding tussen inkomen en totale woonlasten, inclusief energiekosten) is wenselijk. Bij de opstelling van de woonvisie worden de huurdersorganisaties actief betrokken.

GroenLinks wil:

- dat de gemeente woningcorporaties en andere bouwers stimuleert en steunt om te blijven        investeren in de sociale woningbouw. Zowel huur als sociale koop;

- een actief leegstandsbeleid: zo hoeft er minder nieuw te worden gebouwd en blijft groen eerder  behouden;

- een leegstandscoördinator die i.s.m. met eigenaren kijkt hoe kantoorpanden en winkelpanden  omgebouwd kunnen worden tot betaalbare woonruimte voor starters;

- dat nieuwe woningen levensloopbestendig worden gebouwd en bestaande woningen zodanig  aangepast dat mensen er zo lang mogelijk zelfstandig in kunnen blijven wonen;

- dat huurdersorganisaties, als volwaardige gesprekspartners worden betrokken bij de  prestatieafspraken op het gebied van wonen.

Leefomgeving

Groen in de buurt draagt bij aan een veiliger gevoel en een prettigere woonomgeving. Bovendien zorgt het voor meer sociale contacten, zoals bijvoorbeeld adoptiegroen in de wijk. Om de wijken leefbaar te houden is het goed dat er parkjes en wandelpaden zijn waar men kan wandelen en tot rust kan komen. Meer groen in de wijk zorgt ook voor opvang van fijnstof en biedt verkoeling in de zomer. In nieuwbouwbuurten moet dan ook voldoende groen aangelegd worden. In bestaande wijken met weinig groen kan de levenskwaliteit verbeterd worden door “vergroening” en “verblauwing”. Het (extra) beplanten van de grote verkeersaders door Tiel kan een hoop fijnstof afvangen. Door groenstroken langs toegangswegen en parkeerplaatsen aan te brengen ontstaat een aantrekkelijke groene entree van Tiel.

Het is niet alleen de taak van de gemeente om de gemeente Tiel een groen uiterlijk te geven. GroenLinks Tiel pleit voor een beleid gericht op het geven van informatie en het stimuleren van inwoners om zelf aan de slag te gaan met de natuur: door geveltuintjes aan te leggen en boomperken te beplanten. Het organiseren van een jaarlijkse ‘onkruid- en zwerfvuildag’ betrekt mensen bij het opknappen en onderhoud van hun leefomgeving.

GroenLinks wil:

- samen met woningbouwverenigingen, huurdersverenigingen, woningeigenaren en  maatschappelijke partners investeren in de leefbaarheid in de wijk;

- planologische bescherming van groengebied De Elzenpasch;

- een lijst van monumentale bomen en cultuurhistorische waardevolle bomen om deze tegen kap te   beschermen;

- een bomenbeleidsplan gebaseerd op uitbreiding, vernieuwing en verbetering, zoals omschreven in   het “groene kaart model” van de Bomenstichting;

- dat onkruid op niet-chemische wijze (zonder gebruik van glyfosfaten of vergelijkbaar) wordt    verwijderd;

- wijkplatforms bewerkstelligen waardoor er meer inspraak komt vanuit de inwoners;

- invloed van burgers op de groenvoorziening in de wijk; niet alleen in onderhoud/gebruik, maar ook   bij de keuze van het type groen;

- bevordering van stadslandbouw door o.a. het aanleggen van moestuinen;

- afspraken met verenigingen, scholen en wijkverenigingen om de eigen buurt vrij te houden van    zwerfafval;

- een jaarlijkse “onkruid- en zwerfafval” dag.

DORPEN EN HET BUITENGEBIED

Tiel is een gemeente met een stedelijke kern en mooie dorpen in het groene buitengebied, een landelijk gelegen gemeente aan Linge en Waal met aantrekkelijke uiterwaarden. GroenLinks Tiel vindt het behoud van de eigenheid van de dorpen en de natuurlandschappelijke waarden van het buitengebied en uiterwaarden van belang. Vanuit leefbaarheid maar ook vanuit recreatie en toerisme is behoud van het karakteristieke buitengebied belangrijk. Ontwikkeling en uitbreiding van logistieke ondernemingen gericht op niet-Betuws fruit horen daarom thuis op een industrieterrein en niet in het buitengebied. De leefbaarheid in de dorpen moet behouden blijven door (vervangende) woningbouw in de kernen, dorpshuizen en een ondersteuning van het verenigingsleven.

GroenLinks wil:

- ontwikkeling van een landschap inpassingsplan als onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan    buitengebied;

- kleinschalige ontwikkeling primair gericht op toerisme en conventionele fruitteelt;

- blijvende planologische bescherming van de uiterwaarden om aantasting van de flora en fauna te    voorkomen;

- ontwikkeling van buitenplaatsen /landgoederen enkel daar waar nu al (agrarische) bebouwing is;

- bij afronding van de wijk Passewaay deze met (particuliere) groenzones laten overlopen in het    buitengebied;