In de afgelopen periode is de Tielse gemeenteraad bij herhaling geconfronteerd met dossiers waarbij het optreden van wethouder Vermeulen twijfelachtig was. Recente gebeurtenissen in de commissie Ruimte van 26 februari en de commissie Samenleving van 5 maart jl. hebben geleid tot zorgen over het functioneren van de wethouder.

De fracties van ChristenUnie en GroenLinks hebben daarom vragen ingediend over een aantal van de dossiers waarvoor  wethouder Vermeulen de eerst verantwoordelijke is.

In de raadsvergadering van 20 maart a.s. zullen ChristenUnie, GroenLinks en de ander oppositie partijen, de wethouder ter verantwoording roepen over de langdurige stagnatie van o.a. beleidsplannen op het gebied van wegenonderhoud, openbare verlichting  en het Multifunctioneel Centrum Passewaay.  Zelfs op zijn vakgebied Onderwijs, slaagde de wethouder er recent niet in om een, eenduidig en financieel goed onderbouwd plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarnaast willen ChristenUnie en GroenLinks weten waarom de wethouder zo weinig proactief is en de gemeenteraad niet tijdig informeert over ontwikkelingen.

Hieronder de brief die naar de voorzitter van de gemeenteraad is verstuurd:

Tiel, 15 maart 2013

Betreft: schriftelijk verzoek om inlichtingen aan het college (ex art. 43 RVO)

Geachte voorzitter,

In de afgelopen periode is de Tielse gemeenteraad bij herhaling geconfronteerd met dossiers waarbij het optreden van wethouder Vermeulen twijfelachtig was. Recente gebeurtenissen in de commissie Ruimte van 26 februari en de commissie Samenleving van 5 maart jl. hebben geleid tot zorgen over het functioneren van de wethouder. De volgende dossiers baren ons zorgen:

Uitwerking Wegenbeleidsplan:
Begin 2010 heeft de Rekenkamer het wegen en groenbeleid van de gemeente Tiel bestudeerd en gerapporteerd. De belangrijkste conclusies waren o.a.:
a. Voor de wegen is wel een beleidsplan maar geen beheerplan.
b. Het budget voor onderhoud is structureel ontoereikend.
c.  De rol en verantwoordelijkheid van de raad is (te) beperkt.

Vervolgens is er een plan aan de cie. Ruimte van 25 oktober 2011 voorgelegd dat na bespreking door de wethouder is teruggetrokken. Na herhaaldelijk vragen van diverse partijen is een nieuw geschreven plan uiteindelijk in de cie. Ruimte van 26 februari 2013 besproken en weer teruggetrokken. De conclusie was dat er eerst een actuele inspectie van de wegen moet komen. Een en ander kan niet anders dan leiden tot meer kosten. In het coalitieakkoord staat: “Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving, verzorgd groen en goede bestrating zijn het visitekaartje van de stad”. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de wegen in Tiel tot nu toe nog geen visitekaartje zijn. En dat het college in persoon van de wethouder hier onvoldoende op heeft ingezet en niet de urgentie van de raad heeft begrepen en uitgevoerd. Als volksvertegenwoordigers voelen wij ons in ons hemd gezet.

De gang van zaken rond de totstandkoming van het MFC
De gemeente Tiel heeft de realisatie van het MFC uit handen gegeven aan een projectontwikkelaar, om zo als gemeente niet risicodragend te hoeven zijn. In de 1e voortgangsrapportage van 2011 werd nog gesteld: “De bouw van het multifunctioneel centrum (MFC) Passewaaij zal naar verwachting eind 2011 starten, oplevering volgt in 2013. Dit is later dan eerder gedacht.” Echter de gemeente houdt de projectontwikkelaar niet aan de gemaakte afspraken. De bouw van het MFC wordt keer op keer uitgesteld. De gemeente kan zo haar toezeggingen aan de wijkvereniging en andere partners niet nakomen. Inwoners van Tiel worden hierdoor gedupeerd en de wethouder komt met lege handen. De toezegging zijn gedaan zonder ontbindende voorwaarden. Tijdens de wijkschouw van 24 oktober 2012 in Passewaaij is aangegeven dat de ontwikkelaar bezig is met het rond krijgen van huurcontracten met andere gegadigden, en de ontwikkelaar hiervoor de tijd heeft tot uiterlijk 1 april 2013. Welke maatregelen treft de wethouder als de projectontwikkelaar deze datum weer niet haalt?

Het Beleidsplan Openbare Verlichting
Op 30 september 2010 is er een thema avond geweest over de Openbare Verlichting in Tiel.
In mei 2011 bespreekt de Cie. Ruimte een concept beleidsplan Openbare Verlichting. Uitkomst: regulier agenderen voor de raadsvergadering van juni 2011. Het is echter niet geagendeerd voor deze vergadering. Pas bij de 1e voortgangsrapportage van 2012 komt het onderwerp terug, nl: “…beleidsplan Openbare Verlichting vaststellen en vervolgens een beheerplan opstellen…”. Inmiddels is het 2013 en staat het onderwerp op de termijnagenda voor bespreking in de cie. Ruimte. Waarom moet het meer dan 2 jaar duren voordat er (althans op papier) weer enig licht te zien is in dit dossier. Op deze wijze wordt de Raad, en daarmee de inwoners, niet serieus genomen.

Concurrentiepositie onderwijs
Hoe is het mogelijk dat de cie. Samenleving kosten krijgt gepresenteerd voor nader onderzoek en deze op verzoek van commissieleden ter plekke drastisch naar beneden kunnen. Daarbij zijn directie van Lingecollege en ROC Rivor op de publieke tribune voor het blok gezet. Waarom heeft hier niet vooraf overleg over plaatsgevonden?

Laaggeletterdheid
Na vragen van GroenLinks is in een memo van 4 oktober 2011 geantwoord: “We zullen begin 2012 het plan van aanpak aan de commissie samenleving ter kennisname presenteren.” Tot op heden hebben wij nog niets ontvangen. Kunt u ons nu een concrete datum geven?

In het algemeen
• Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat door de raad gewenste deadlines worden gehaald? Zonder steeds excuses te maken of toe te zeggen dat hij het meeneemt. 
• Is de wethouder voldoende op de hoogte van dossiers in zijn portefeuille om bij vragen zelf adequaat te antwoorden?
• Wij vragen dan ook hoe de wethouder zijn politieke verantwoordelijkheid neemt in de bovengenoemde (hoofdpijn)dossiers en de controle hierover kan laten zien.

Wij zien een mondelinge reactie van de wethouder met belangstelling in de raad van 20 maart 2013 tegemoet. Wij verzoeken u, voorzitter, daarom op grond van artikel 43 lid 3 en 4 RvO deze brief als agendapunt aan de komende raadsvergadering toe te voegen en een afschrift van deze brief te zenden aan de gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GroenLinks: Piet van Wijk
Namens de fractie van de ChristenUnie: Jolanda Stoeten-Flach