In januari hebben een groot aantal aantal onderwerpen op de politieke agenda gestaan.
Voor enkele van die onderwerpen leest u hoe de GroenLinks Tiel fractie hieraan aandacht besteed heeft / standpunten heeft ingenomen.

Visie op de samenleving
Het gaat hier om een visie document van het College over de nadere invulling van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor Tiel. Mede ten gevolge van de bezuinigingen vanuit Den Haag is er feitelijk beduidende minder geld beschikbaar voor zorg aan hen die dat nodig hebben. Voor hen met een goed netwerk (familie, vrienden, buren) hoeft dat niet direct een probleem te zijn. Ontbreekt zo’n netwerk dan mag je niet aan je lot overgelaten worden en moet er allereerst gewoon zorg gegeven worden daar waar de eigen kracht ontbreekt. GroenLinks Tiel Tiel wil dat vooral op de groep wordt ingezet die niets heeft en toch veel te verliezen heeft.
De GroenLinks uitgangspunten zijn:
Niet wat iemand niet (meer) kan maar juist uitgaan van wat iemand –ondanks beperking- nog wel kan.
Iedereen doet er toe. Niemand is een “loser”. Herstel van het dagelijks leven moet het uitgangspunt zijn. Professionals zijn daarin ondersteunend maar laten de regie bij de betrokken “zorgvrager” waarbij zaken georganiseerd worden op wijk- en buurtniveau. Dit met een centraal aanspreekpunt zonder muren en eigenbelang van de zorgverleningsinstanties.  De gemeenten moet met minder geld meer doen. Daarom vragen wij aandacht voor preventie en investeren in collectieve voorzieningen en het activeren van mensen. De gemeente zal daarbij dan ook blijvend moeten investeren in wijkvoorzieningen als buurthuizen en peuterspeelzalen.

Logistieke Hotspot Rivierenland
Er is een vanuit de Provincie en de regio Rivierenland een vergaande lobby gaande om het Rivierenland verder te ontwikkelen als logistieke hotspot (LHR). Deze is vooral gericht op het vervoer via water – Amsterdam Rijnkanaal, Waal- weg (A15) en spoor (Betuweroute). Op zich niets mis mee aangezien bulkvervoer via water en spoor doorgaans minder milieubelastend is dan via de weg. Bovendien wordt de directe en indirecte werkgelegenheid op lange termijn geschat op 4000 banen.  Kern van de LHR wordt Biezenburg. Dit gebied ligt ten noorden van Tiel, aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal en is het grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe. Deze gemeente heeft het bestemmingsplan van Biezenburg inmiddels aangepast om de LHS mogelijk te maken.
Biezenburg wordt het gebied voor de overslag van containers (CUP). Aaansluiting op weg en water is duidelijk. Aansluiting op de Betuweroute is niet mogelijk. Hiervoor wordt toch weer gedacht aan Valburg. Niet zo efficiënt want uiteindelijk toch weer extra vervoer over de weg.
Ook ontbreekt een visie op de impact van de ontwikkeling van de LHR op milieu, op recreatie- en toerisme, op de wegenstructuuur (behalve dan dat de A15 3-baans moet worden). Tevens is er geen enkele gedachte over de duurzame inrichting en gebruik van het terrein. Op geen enkele wijze worden de mensen die nu in Biezenburg wonen betrokken bij het proces.
GroenLinks Tiel wil eerst die visie en betrokkenheid voordat er beslissingen genomen worden.

Roeken
In het najaar zijn aan de Echteldsedijk een aantal bomen gekapt. Als reden heeft de gemeente aangevoerd de aanwezigheid van asbest in het struikgewas. Waarom er dan bomen gekapt moeten worden is GroenLinks Tiel tot op heden een raadsel. In de gekapte bomen nestelde een kolonie roeken. Dit zijn beschermede vogels. Al eerder had de klankbordgroep Natuur de gemeente hierop gewezen. Desondanks zijn de bomen gekapt en is er gen rekening gehouden met de roeken. De klankbordgroep natuur is door de gemeente zelf ingesteld. In de praktijk van alle dag worden ze blijkbaar niet serieus genomen. Ergo: het College neemt natuur en natuurbehoud blijkbaar niet serieus. GroenLinks Tiel heeft hierover vragen gesteld aan de wethouder. Deze is er van overtuigd dat er niets gedaan is dat niet klopt. Hij wacht de uitspraak van de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie af. De klankbordgroep heeft daar nl. haar beklag gedaan over de gang van zaken. Voor GroenLinks Tiel is deze zaak wederom een bewijs dat gemeentelijke afdelingen langs elkaar heen werken en het College onvoldoende in staat is hier verbetering in aan te brengen.