De vorm van deze perspectievennota zou naar ons idee verbeterd moeten worden, met bijvoorbeeld links of verwijzingen zodat we makkelijk alle relevante achterliggende informatie en cijfers als raadsleden kunnen raadplegen.

Wij voelen de storm, wij horen de storm, wij zien de storm, vallende wind, tornado`s, “geen storm in een glas water”. Vorige week vrijdag op 18 juni 2021 is er een storm over onze stad geraasd met een grote ravage. Gelukkig zijn er geen menselijke slachtoffers te betreuren. Hoe duidelijker moet het nog zijn dat het klimaat en natuur niet gaat veranderen maar reeds veranderd is. We moeten door blijven gaan met uitvoeren van de energie- en de warmtetransitie, met betaalbare maatregelen waar zoveel mogelijk mensen achter staan.

De gemeentelijk verantwoordelijke organisatie blijft maar piepen en kraken. Als gemeentelijk verantwoordelijke organisatie zijn wij letterlijk en figuurlijk door het ijs gezakt, blijven zitten, en niet willen opstaan. Voor de belangrijkste taken hebben wij geen of te weinig capaciteit. Het veel gebruikte argument welke wij overal tegen komen”  is: met 1fte moeten we alle RES (Regionaal Energie Strategie), RAS, LAS en Warmtetransitie taken uitvoeren.

Wethouder Groen heeft toegezegd om met uitbreiding van formatie te komen met de begroting in november. Wij als GroenLinks fractie vragen aan het huidige college of zij deze toezegging kunnen waarmaken. Wethouder Groen heeft ook toegezegd dat het herijkte Groenbeleid binnenkort aan de Raad zou worden gepresenteerd. Mijnheer Groen, wanneer kunnen we deze verwachten om onze gemeente Tiel echt Groen te maken? Onze vraag is dan ook: bent u inmiddels begonnen om geld/subsidie te genereren tot het realiseren van het voedselbos?

De Global-Goals zou weliswaar getemporiseerd geïmplementeerd worden in de organisatie; hoe ver staat u hiermee? Wij hebben een begin gezien, maar zouden toch grotere stappen gerealiseerd willen zien. Ten aanzien van woningbouw ontwikkelingen op het Veilingterrein als inbreidingslocatie: wij juichen de nieuwe voorraad betaalbare woningen (huur- en koop) toe. Hier zullen starters blij van worden.

Voor de omgevingswet is er in het jaarschijf 2022 een bedrag van € 95.000 gereserveerd wat wij te laag vinden, want de komende jaren komt er heel veel op ons af, waarom zijn er geen middelen gereserveerd voor de jaren erna?

Mijnheer de voorzitter,

Over het Sociaal Domein, met name de jeugdzorg maken wij ons veel zorgen. De oplopende wachtlijsten, de door corona veroorzaakte zorg, overschrijding van jeugdzorg/Wmo wat niet volledig vanaf 2023  is meegenomen, de bezuiniging van 9 ton wat niet haalbaar zal zijn, er wordt wel op voorhand, 1.3 miljoen van de te verwachte rijksvergoeding meegenomen. Geld wat we nog niet hebben.

Het parkeerfonds is bijna gehalveerd, de binnenstad is verloederd, de parkeergarage is niet exploitabel, het groenonderhoud loopt achter, zwerfvuil in de wijken en binnenstad is niet om aan te zien en nog steeds hebben wij geen of voldoende grip op Gemeenschappelijke Regelingen. De GroenLinks fractie begint zich af te vragen wat de functie en status van alle werkgroepen zijn die we in leven roepen of ze nog veel zin en wat toe te voegen hebben Eerder vastgestelde bezuinigingen die niet gerealiseerd zullen worden, risico`s die niet zijn meegenomen in deze Perspectievennota. Onze vraag is dan ook;  hoe kunnen wij als raad onze functie nog uitvoeren om een perspectief te bieden richting de begroting? Vorig jaar hebben wij een alternatief begroting mede ingediend, ook nu zijn wij uiteraard bereid om na de september circulaire met u mee te denken om aan de voorkant tot een sluitende begroting te komen.

Voorzitter, tot slot,

U heeft een hoofdstuk opgenomen in deze Perspectievennota  “Kansen en Risico`s.” Zou u aan ons kunnen uitleggen welke van deze kansen realiseerbaar zijn en welke risico`s u in beeld heeft? Een passage als “Voorgestelde wensen van het College van totaal circa € 200.000” vinden wij op dit moment te vroeg, wij stellen u voor om hiermee te wachten. In plaats van lastenverzwaring op dit moment, door het verhoging van de OZB met 2,5%,  lijkt het ons verstandiger om te wachten tot september circulaire. Daarna kunnen we keuzes maken die meegenomen kunnen  worden in de begroting van 2022.

Tot zover onze bijdrage."