Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben wij, in samenwerking met Fruitstad Energie, een motie ingebracht genaamd Maatschappelijke Tender Duurzame Opwekking. Met deze motie willen wij de samenleving laten profiteren (in de vorm van financieel participeren en zeggenschap) van grootschalige energie-opwekprojecten, zoals een windmolenpark(je) of zonnepaneelvelden. Door bij de aanvraag voor de aanleg van deze projecten de gemeenteraad mee te laten beslissen in een zogenaamde 'maatschappelijke aanbesteding' kan er breder naar de ruimtelijke en maatschappelijke impact en compensatie van energie-opwekprojecten gekeken worden. De gehele Tielse raad kon zich daar in vinden en steunde deze motie dus, een prachtig resultaat!

Hieronder de raadsbreed aangenomen motie en de originele brief van Fruitstad Energie

In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt het belang van lokaal eigendom en zeggenschap onderstreept. Wij als lokale Energie Coöperatie Fruitstad Energie en onze provinciale koepel Energie Samen Gelderland, zijn daar blij mee.

Door lokaal eigenaarschap kan de samenleving financieel participeren en zeggenschap krijgen. Ook zonder financieel te participeren kan de omgeving rendement verkrijgen. Áls er een zonne-of windpark komt, laat het rendement dan naar de omgeving gaan.

In de RES 1.0 is nog niet vastgelegd hoe dit lokaal eigenaarschap en zeggenschap vorm kan krijgen. Deze borging is wél noodzakelijk.

De ‘Maatschappelijke Tender’ opgesteld door Energie Samen Gelderland, het Gelders Energie Akkoord en Klimaatverbond Nederland beschrijft een methodiek die toegepast kan worden bij eventuele vergunningverlening. We zien de ‘Maatschappelijke Tender’ als richtinggevend voor het opstellen van een uitwerkingskader maatschappelijke participatie.

Dit participatiekader zou voldoende basis moeten vormen om voor duurzame energie op land eigenaarschap, zeggenschap, een omgevingsfonds en andere maatschappelijke eisen nader in te vullen en te toetsen.

Hoogachtend,

Coöperatie Fruitstad Energie

Fruitstad Energie vierkant