Dit jaar heeft de gemeente Tiel de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) uitgevoerd. Voor GroenLinks Tiel is deze regeling niet adequaat uitgevoerd en daarom hebben we een motie ter verbetering hiervan ingediend.

Deze landelijke CER regeling is meegegaan in de transitie van Rijksoverheid naar de gemeente. De doelgroep van de regeling zijn chronisch zieken en gehandicapten die vallen onder de WTCG.  De gemeente heeft een eenmalige bijdrage ontvangen van het Rijk ter financiering van de CER.
GroenLinks Tiel is van mening dat door de hoge en specifieke situatie van chronisch zieken en gehandicapten zij te maken hebben met hoge uitgave van zorgkosten. Als gevolg hiervan kunnen zij in een armoedeval terecht  komen met alle gevolgen van dien.  GroenLinks Tiel heeft daarom een motie ingediend die zich richt op het opnieuw uitvoeren van de CER en roept het College op om voor november te komen met een voorstel voor een structurele oplossing. Daar de situatie van de doelgroep zeer verschillend is, heeft GroenLinks gekozen in de motie om de financiele ondersteuning integraal vorm te geven. Deels kan dit via het minimabeleid, maar ook via het WMO-beleid, een specifieke zorgverzekering voor deze groep en andere regelingen.

Deze motie is met een krappe meerderheid aangenomen. Als kleinste partij hebben we op deze manier een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de sociale afbraak die plaats vindt.