Een raadslid kan het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen over het gevoerde bestuur, de zogenaamde artikel 41 Rvo-vragen. GroenLinks Tiel kreeg zorgwekkende berichten binnen over de eigen bijdrage van burgers die gebruik maken van WMO-voorzieningen. De onderstaande brief hebben we naar het college gestuurd.

Geachte College,

GroenLinks Tiel is gewezen op het feit dat burgers die gebruik maken van WMO voorzieningen zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij huishoudelijke hulp achteraf geconfronteerd worden met een eigen bijdrage waarover ze niet zijn geinformeerd.

Naar aanleiding van landelijke signalen over deze problematiek heeft de Nationale Ombudsman dit nader onderzocht bij een groot aantal gemeenten. Ik verwijs hiervoor naar zijn rapport ‘Een onverwachte hoge rekening.’ Burgers krijgen nauwelijks of geen informatie van hun gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen.  De ombudsman noemt de eigen bijdrage-regeling in de Wmo tegenstrijdig. Ombudsman Van Zutphen: 'Er wordt van burgers verwacht dat zij zelf actief keuzes maken, maar de informatie die daarvoor nodig is, kan door gemeenten niet altijd worden gegeven.

Over deze situatie willen wij graag het College de volgende vragen stellen.

  1. Ontvangen aanvragers van WMO-voorzieningen vooraf de informatie over de hoogte van hun eigen bijdrage.
  2. Indien deze informatie niet plaats vind, wat gaat u doen om zorg te dragen dat burgers wel de benodigde informatie krijgen waarop zij hun keuze kunnen maken.
  3. Klopt het dat de eigen bijdrage zo hoog kan zijn, doordat burgers na maanden de rekening van de eigen bijdrage ontvangen, dat er financiële problemen ontstaan.

In afwachting op uw beantwoording,

Armagan Önder
(GroenLinks Tiel)