"Geachte voorzitter, leden van raad en inwoners van Tiel,

Niet alleen de gemeente Tiel, maar ook vele andere gemeenten in Nederland hebben te kampen met problemen op financieel en gezondheid gebied.

We zien dat de kosten van onder andere de jeugdgezondheidszorg en de WMO de pan uit rijzen. De structurele gevolgen voor de jaren hierna zijn niet te overzien. Of het Rijk ons hierin wil tegemoet komen is totaal ongewis.

Als gemeente hebben wij structureel inkomen nodig. Als voorzet hiervoor willen wij als GroenLinks een motie regionaal indienen bij de Provinciale Staten om de motorrijtuigenbelasting van de Provincie Gelderland met 15% te verhogen en deze opcenten over te dragen aan de gemeenten in Gelderland. Dit zou een verlichting kunnen bewerkstelligen bij gemeenten om taken adequaat te kunnen uitvoeren.

De coronapandemie heeft een grote impact op de samenleving. Veel inwoners en sectoren zijn hard getroffen. Het geweld in kwetsbare gezinnen neemt toe. Jongeren missen toekomstperspectief. Er is veel meer eenzaamheid. Het aantal mensen met psychische problemen neemt toe. Met name ondernemers en bedrijven in sectoren die direct hun activiteiten moeten opschorten of beëindigen zullen op kort termijn hier de rekening van gepresenteerd krijgen. Of wij Rijkscompensatie voor de komende jaren krijgen is totaal onbekend.  We kunnen geen invloed uitoefenen op het landelijke beleid, maar wel op lokaal niveau proberen dingen terug te doen en de schade te beperken Wat kunnen we organiseren op lokaal niveau om die pijn enigszins te verlichten?  

Voorzitter,

Ook wij als GroenLinks fractie willen de alternatieve begroting mede aanbieden. Naar onze mening kunnen we hiermee voor de komende jaren een sluitende begroting tot stand brengen.

Weliswaar hebben we er mee ingestemd met deze uitwerkingsrichting, maar er zitten in de begroting die het college heeft aangeboden dusdanig veel PM posten, dat GroenLinks hier veel vraagtekens bij hebben. Wat hiervan de gevolgen zijn willen wij graag door de Rekenkamer laten onderzoeken. Risico’s en consequenties van de pandemie zijn ook niet opgenomen in de begroting.

Wij hebben er ook moeite mee dat de raadscommissie Bezuinigingen niet helemaal is gehoord.

In 2019 hebben wij de “Toekomst van Tiel” vastgesteld. Daarin zijn een aantal speerpunten opgenomen, maar de coronapandemie heeft de uitvoering hiervan duidelijk afgeremd. De “Toekomstvisie van Tiel” zou en zal een belangrijke basis zijn voor de toekomst van Tiel en de regio.

Het verbeteren van de openbare ruimte zou een randvoorwaarde moeten vormen voor 2021, maar met de kennis van de huidige situatie zal er naar ons inzien niets van terecht komen.

Verder is GroenLinks van mening dat er meer moet worden geïnvesteerd sociaal in plaats van steen.

Voorzitter,

Tot zover onze bijdrage voor het eerste termijn."