GroenLinks Tiel pleit voor terughoudendheid bij het verhogen van gemeentelijke belasting. Waar mogelijk kiezen we er voor dat gemeentelijke belastingen naar draagkracht worden geheven.

Financien, een solide begrotingsbeleid verstandig omgaan met gemeenschapsgeld

Evenals in de afgelopen jaren zullen er ook in de komende raadsperiode scherpe keuzes moeten worden gemaakt als het over de beschikbare financiële ruimte gaat. GroenLinks Tiel neemt hierin haar verantwoordelijkheid en staat voor een realistisch en solide begrotingsbeleid. Onze leidraad bij het maken van financiële keuzes is: de vervuiler betaalt, echte armoede voorkomen, mensen sterker maken, uitsluiting van groepen tegengaan, preventie, ons richten op de lange termijn en: geef initiatieven uit de gemeenschap een kans. Nieuwe investeringen in de openbare ruimte en in stadsvernieuwing dienen te worden afgewogen op basis van nut en noodzaak. Toetsstenen zijn voor GroenLinks Tiel: creëren van kansen voor scholing en werkgelegenheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid.

Een investering mag geen negatieve invloed hebben op de lange termijn begroting. Een investering in stenen mag niet leiden tot een extra bezuiniging in mensen. Wat GroenLinks Tiel betreft gaat welzijn dan voor welvaart. Voor majeure projecten heeft GroenLinks Tiel al eerder haar voorkeur gegeven. Ook voor de komende periode geldt wat GroenLinks Tiel betreft de volgende prioritering in projecten: binnenstedelijke woningbouw, de verdere ontwikkeling van de haven (afsluiting van het project “klimaatdijk”), ontwikkeling van de Burense Poort, ontwikkeling van de stationsomgeving en eventueel de Santwijckse Poort.

GroenLinks Tiel pleit voor terughoudendheid bij het verhogen van gemeentelijke belasting. Waar mogelijk kiezen we er voor dat gemeentelijke belastingen naar draagkracht worden geheven.

GroenLinks wil:

- dat minimaal een keer per raadsperiode alle vaste begrotingsposten, incl. die van de samenwerkingsverbanden, beoordeeld worden op nut, noodzaak en efficiëntie;

- terughoudendheid bij de stijging van gemeentelijke belastingen, deze worden naar draagkracht geheven;

- dat bij bezuinigingen betrokken instellingen en burgers/verenigingen gevraagd wordt om actief te participeren om tot andere taakverdeling te komen;

- dat geld bestemd voor minimabeleid optimaal besteed wordt waarbij kinderen voorrang krijgen;

- voorrang voor investeringen in duurzaamheid die goed zijn voor de economie, en werkgelegenheid opleveren;

- bij gelegenheid kiezen voor banken en fondsen die ecologisch duurzaam en sociaal verantwoord sparen en beleggen.