Wat mij betreft kan de fractie met gepaste tevredenheid terugkijken op de afgelopen maanden. Zo langzamerhand hebben we de juiste toon gevonden wat betreft het oppositie voeren. Eigenlijk is het heel simpel, nl. dat wat we altijd al deden: politiek voeren op inhoud. Dat past ons ook het best. Verschil is wel dat we het nu doen met zo af en toe meer verpakking, meer aangekleed en soms ook (al- of niet bewust) meer gericht op de publiciteit.

Samenwerking met de andere oppositie partijen is lastig vanwege de behoorlijke verschillen in stijl en inhoud. Op basis van het dossier Bureau Toezicht & Handhaving hebben we geleerd hoe het niet moet of althans hoe je weinig bereikt:  harde wij/zij =oppositie/coalitie confrontatie. Overigens was Bureau T&H al vanaf het 1e begin een besmet onderwerp.

Bij de behandeling van de perspectieven nota 2011 met voorstellen voor 1,7 miljoen bezuinigingen (waarop de resterende 0,8 miljoen bezuinigd moet worden, wordt later dit jaar bepaald) hebben we daarom ook bewust gezocht naar inhoudelijke alternatieven. Daarbij vonden de CU aan onze zijde. Waar hebben we op ingezet: behoudt alternatieve onkruidbestrijding, geen bezuiniging op het maatschappelijk werk, jeugdbeleid en wijkgericht werken. Ook hebben we geld gezocht voor de WMO en Dynamiek.
Partijen als PvdA en CDA riepen wel dat vooral bezuinigingen in de sociale sfeer onwenselijk zijn, met alternatieven kwamen zij niet.
Ook hebben we een motie ingediend om geld noodzakelijk voor de ontwikkeling van het raadswerk (beeldvormende avonden, i-pads, enz) te betalen uit de raads(onkosten)vergoeding.

Na 8 uur vergaderen, verdeeld over 2 avonden, heeft geen van onze amendementen en moties het gehaald. Dat hadden we ook niet verwacht. Wel hebben we pijnpunten binnen de bezuinigingen op de agenda gekregen. De meerderheid van de partijen steunde de visie daarop wel echter onze alternatieve dekking werd niet gedeeld.
Uiteindelijk heeft de meerderheid van de Raad alsmede het College zich bereid verklaard met ons te gaan zoeken naar alternatieven voor bezuinigingen in de sociale sfeer die (mogelijk) door een meerderheid van de Raad gesteund gaan worden.

De 75.000 euro bezuiniging op alternatieve onkruidbestrijding (iedereen behalve CU en GL pakt  weer de gifspuit) hebben we getracht teniet  te doen door te intensiveren op de uitgifte van het restgroen. Dit was in een voorbereidend stadium al gesneuveld, men wilde het niet eens onderzoeken terwijl er nota bene reeds beleid op is- wat overigens niet actief uitgevoerd wordt. Het is ons in ieder geval gelukt dit weer op de agenda te krijgen zodat bepaald wordt wat de opbrengsten zullen zijn. Daarna kan dan al- of niet beslist worden of dit voldoende is om de 75.000 euro structureel te dekken.

Bij de motie om als Raad vanuit de onkostenvergoeding, zelf zaken te bekostigen i.p.v. een beroep te doen op de algemene middelen, kwam bij enkele partijen/raadsleden de ware aard vooral emotionele aard boven. Blijft lastig "snijden in eigen vlees". Uiteindelijk was er een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, CU en GL om te onderzoeken om welk bedrag het exact gaat, hoeveel daarvan reëel bezuinigd kan worden en waar dat aan besteed gaat worden.