Burgerparticipatie

Burgers worden steeds kritischer en mondiger en willen graag meedenken en invloed uitoefenen op beslissingen die hun eigen woon- en leefomgeving aangaan. De rol van de gemeente moet daarom veranderen: van een sturende gemeente naar een gemeente die initiatieven van burgers vergemakkelijkt en ondersteunt. Een gemeentebestuur dat ruimte geeft aan burgers binnen vastgestelde kaders, dat risico’s durft te nemen in plaats van ze af te dekken.

GroenLinks Tiel staat voor een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen stad, dorp, wijk of buurt. Daarom willen wij dat de gemeente haar inwoners, waar mogelijk, betrekt bij het beleid onder het motto “geen inspraak maar beginspraak”. Burgers moeten meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun leefomgeving! Het burgerinitiatief is daarbij een goed instrument. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de besluitvorming blijft echter bij de politiek. Voorop staat dat het Tielse gemeentebestuur toegankelijk en transparant is en met open vizier verantwoording durft af te leggen, aanspreekbaar en open voor suggesties en kritiek. GroenLinks Tiel wil een gemeentebestuur dat borg staat voor het publieke belang en de rechten van minderheden beschermt.

De gemeente kan en wil niet meer alles opknappen, omdat de financiën ontbreken of omdat inrichting en onderhoud van de directe leefomgeving veel meer past bij de eigen ideeën en het zelf doen door inwoners. Dit versterkt vaak ook de sociale cohesie in de buurt of wijk. Voor ons staan de Tielse inwoners en het gemeentebestuur samen garant voor een leefbare, democratische en duurzame samenleving. Voor de gemeente ligt de uitdaging erin om de kracht, verantwoordelijkheid en creativiteit van de Tielenaar zo goed mogelijk te benutten. Hierbij moet voorop staan dat de inwoner eigenaar is van de oplossing en niet eigenaar van het probleem als de gemeente er zelf niet uitkomt.

GroenLinks wil:

- dat de gemeente durft te experimenteren met nieuwe vormen van zeggenschap, beginspraak en eigen initiatieven van inwoners;

- dat de gemeente inwoners stimuleert en uitdaagt om hun rol als betrokken inwoner van hun straat of buurt in Tiel waar te maken;

- Er zijn wijkteams die de initiatieven van burgers ondersteunen en stimuleren maar niet overnemen;

- dat inwoners via social-media betrokken worden bij het beleid en onderwerpen die in Tiel spelen;

- dat wijk- en buurtverenigingen een eigen budget krijgen, op basis van het aantal inwoners. Een budget dat gebruikt kan worden voor het onderhouden en schoonhouden van de eigen omgeving. Een budget voor initiatieven en voor het zelf beheren en onderhouden van speel- en groenvoorzieningen.