De bomenverordening 2009 van de gemeente Tiel

Het is toch wel bijzonder, een bomenverordening die bepaald wanneer er wel of niet een boom gekapt mag worden. Een bomenverordening moet wat Groen links betreft niet alleen over het kappen, maar vooral ook over het planten van bomen gaan. Volgens Groen links hoort de vraag te zijn: Hoe wordt en blijft de gemeente Tiel groen

 

De nieuwe bomenverordening beantwoord deze vraag niet, aangezien het een gewone kapverordening is die uitgaat van beheer en behoud, niet van groei. Het opstellen van regels, om wildkap tegen te gaan, is noodzakelijk. Alleen al om de gemeente Tiel ook aan regels te binden voor haar doen en laten in de openbare ruimte.

Kappen zonder vergunning aanvraag wordt mogelijk voor percelen kleiner dan 350m2. Het geldt ongeacht de omvang van de tuin en voor een stamdoorsnede van minder dan 20cm. Minder regels en regels die gehandhaafd kunnen worden is een van de uitgangspunten van de bomenverordening. In het oorspronkelijke voorstel van de wethouder wordt een perceelsgrootte van 200m2 genoemd. Vanuit een amendement van D’66 is dit 350m2 geworden. Benaderd vanuit deregulering en handhaafbaarheid is dat niet onlogisch. Groen links is vanuit deze redenatie akkoord gegaan met dit amendement. Voorwaarde is wel, dat er een nieuwe bomenbeleidsplan komt voor de gemeente Tiel.

Een bomen beleidsplan?

Om de vergroening van de stad te stimuleren is meer nodig dan een kapverordening. Vergroening van stad en gemeente is juist een taak van de gemeente. Nodig is een nieuw bomenbeleidsplan inclusief het stimuleren en ondersteunen van groene aanplant in privetuinen.Bijvoorbeeld een “bomenbon” en een (eenmalige) korting op gemeentelijke zakelijke lasten bij planten van geschikte bomen en/of struiken. De bomenverordening van de Bomenstichting met de “groene kaart” kan hierbij uitstekend gebruikt worden. Wethouder Vermeulen heeft dit ook toegezegd.

Ik citeer de Bomenstichting:

"In het ‘Groene Kaart’ model is het kapverbod beperkt tot aangewezen beschermde houtopstanden. De gemeente wijst beschermde boomzones, boomstructuren, solitaire bomen of boomgroepen aan. Deze worden vastgelegd op de Groene Kaart. In het bijbehorend register is een zorgvuldige motivering opgenomen waarom de desbetreffende houtopstand is aangewezen. Dit voorkomt juridische complicaties en creëert draagvlak voor het duurzaam in stand houden.

"

Het gaat hierbij niet alleen over bomen, maar ook over struiken. Op industrieterrein Kellen is o.a. langs de Kellenseweg een groot aantal struiken gerooid. Struiken zijn nog meer dan bomen een paradijs en lusthof voor insecten en vogels. Een grasstrook kan dat ook zijn maar dan wel wanneer ingezaaid met de juiste zaadmengsels en niet kort gemaaid en dat geeft weer problemen met het zicht op het verkeer. Gewoon gras biedt hooguit een lekkere worm.

Wij pleitten er dan ook voor om niet alleen aan de slag te gaan met een nieuwe bomenbeleidsplan maar met een geheel omvattend groenbeleid voor de gemeente Tiel. Dit is, zoals de wethouder aangaf, een volgende stap die gebaseerd kan zijn op alle plannen die er al liggen.

Gewoon simpel:

  • Wat hebben we als Tielenaren in Tiel?
  • Welke visie hebben we erbij?
  • Hoe gaat we dit met de gemeente Tiel realiseren?
  • en op welke termijn?