De afgelopen raadsvergadering is er naar aanleiding van een plan van aanpak met betrekking tot de bezuiniging van het speelbudget van Tiel, weer een fikse discussie gevoerd.

Een stapje terug. De zittende coalitie (CDA, VVD, PvdA en D66) heeft een bezuiniging afgesproken op het aantal speelvoorzieningen. Zij zijn van mening dat burgers de financiele middelen, beheer en het onderhoud zelf kunnen organiseren. GroenLinks heeft vorig jaar al aangegeven dat burgerparticipatie niet is om bezuinigingen van de overheid op te vangen maar om bewoners te betrekken bij hun woon- en leefomgeving. In dat kader is het College verzocht de participatie samen met de bewoners op te pakken en op basis van cocreatie te kijken of er minder geld nodig is.

Ga eerst in gesprek met de inwoners over hun wensen, inventariseer waar het wel en niet kan en wees duidelijk wat er van de inwoners verwacht wordt! Want laten we eerlijk wezen: inwoners moeten al heel veel zelf doen en dan komt er ook nog eens beheer en onderhoud van speeltuinen bij. Daarom is transparantie en eerlijkheid over verwachten heel belangrijk in dit proces.

Dit verzoek werd ondersteund en 25 oktober lag er dan eindelijk het uitvoeringsplan ‘Overdracht speelplekken. Dit uitvoeringsplan zorgde voor grote teleurstelling bij onze fractie. Het college heeft namelijk nog steeds de bezuinigingen als vertrekpunt en stelt de inwoner niet centraal. Als je namelijk dit proces echt ‘samen met de inwoners’ wilt doen, moet je geen zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen.

Wat er namelijk zal gebeuren is het volgende: voor de aankomende twee jaar wordt wijkbudget van €100.000 van de wijkvereniging overgeheveld naar een nieuwe op te richten “stichting spelen”. In deze stichting komt een projectleider te werken die het contact moet leggen met alle wijken om daar ‘wijkwerkgroepen’ op te richten. Deze wijkwerkgroepen moeten dan het onderhoud en het beheer van de speeltuinen verzorgen. Het budget is alleen maar voor 2 jaar gewaarborgd, voor 2018 en 2019. Wat daarna gebeurt is onduidelijk. Verwacht wordt daarom volgens het plan dat dit proces 2 jaar zal duren. Dit zal ook betekenen dat als er wijken zijn die het beheer niet over willen of kunnen nemen, speeltuinen opgeheven zullen worden. Er zijn nu al indicaties dat de helft van de speelvoorzieningen zal verdwijnen! 

Laten we eerst vooropstellen dat GroenLinks inwonerparticipatie heel belangrijk vindt. Mits het goed begeleid en ingericht wordt. En daar slaat dit plan weer de plank mis. Als je dit proces goed wilt inrichten moet je er ten eerste geen tijdslimiet aan vastplakken en ten tweede, geen bezuiniging aan ten grondslag leggen. Ervaring elders in het land laat namelijk zien, dat zulke processen in het begin juist geld kosten! Je moet eerst nagaan of inwoners het wel willen en zo ja in welke vorm ze dat zelf willen. Iedere wijk is anders en heeft een andere sociale cohesie, waardoor je niet voor iedere wijk hetzelfde plan kunt maken. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat er bijvoorbeeld in bepaalde wijken behoefte is aan een jongerenplek of meer bankjes voor ouderen. Juist door te inventariseren en in gesprek te gaan met de inwoners kan je erachter komen wat werkt voor welke wijk: stel de inhoudelijke vraag van de bewoners centraal. En nu zal dit proces helaas overhaast worden en zullen, vanwege het gebrek aan geld, speeltuinen verdwijnen. Zonder dat daarvoor in de plaats andere faciliteiten zullen terugkomen.

Tijdens de raadsvergaderingen hebben wij gezegd dat wij dit dit een goedkope bezuiniging over de rug van kinderen vinden. Wij hopen daarom dat een nieuwe coalitie terug zal komen op dit plan en het belang van onze allerkleinsten zal meewegen. En dat ze het begrip “samen” echt centraal zullen stellen. Samen kost namelijk tijd en is een kostbaar proces waarin er ruimte moet zijn voor luisteren en horen.