Woensdag 27 juni heeft GroenLinks Tiel een betoog gehouden over de (financiële) toekomst van de gemeente Tiel. Een aantal aanvullingen die wij essentieel vinden, op het gebied van energie, groenbeheer, bijen en wonen. En we hebben kritische vragen gesteld over de perspectievennota en de jaarrekening 2017. Hier ons betoog en onze ingebrachte moties.

"Mijnheer de voorzitter,

De GroenLinks fractie heeft voor de verkiezingen, tijdens de coalitie-onderhandelingen en ook nu ingezet op een brede en constructieve samenwerking. Om open en rechtvaardig samen te kunnen werken hebben we natuurlijk ook de samenwerking van de andere Tielse fracties, inclusief de coalitiepartijen, nodig. Niet alleen wij maar ook de inwoners van Tiel hebben recht op meer informatie dan dat er nu wordt gegeven. Vlak na de extra raadsvergadering, waarbij het coalitieakkoord van 2018-2022 werd gepresenteerd, kregen wij de 1e voortgangsrapportage en perspectievennota. Deze nota bevatten enorme verschillen ten opzichte van een gebalanceerd coalitieakkoord.

Wij hebben een aantal vragen aan de toenmalige demissionaire wethouders van de VVD en de PVDA die nu ook zittende wethouders zijn in de nieuwe coalitie:

  1. Was u op de hoogte van de 1e voortgangsrapportage en de perspectievennota?
  2. Was u bekend met concept jaarrekening 2017?
  3. Was u op de hoogte van de financiële positie van gemeente Tiel?
  4. Zo ja, heeft u hierover de PvdB geïnformeerd?
  5. Waarom heeft u deze financiële informatie niet meegenomen met de coalitie onderhandelingen?

Mijnheer de voorzitter, om een duidelijk overzicht te hebben en om tot een goede inbreng te komen, maar, vóóral, om juiste en gebalanceerde keuzes te kunnen maken voor het beoordelen en evt goedkeuring van de begroting 2019, hebben wij meer informatie nodig over de jaarrekening van 2017 op kort termijn: Motie jaarrekening 2017

Uw streven om te komen met een sluitende begroting voor 2019-2022 vinden wij een goed uitgangspunt. Hiermee zijn de vragen van GL, die al eerder waren gesteld, helder:

  1. Hoe wilt u de begrotingen sluitend krijgen: door lokale belastingen waaronder WOZ/OZB te verhogen of door drastisch te gaan bezuinigen?
  2. Bent u voornemens om de Raad te consulteren alvorens u met besluiten komt?

Het perspectief ziet er op dit moment niet gunstig uit voor onze gemeente. Toch willen wij als GroenLinks fractie onze verantwoordelijkheid nemen en een aantal voorstellen inbrengen. Pas nadat er een regiostrategie m.b.t. de, niet te vermijden, energietransitie is ontwikkeld, wilt u overgaan tot een lokale invulling. Dit terwijl er veel gemeenten zijn die de afgelopen jaren, in het kader van hun lokale energie- en klimaatbeleid, actief beleid hebben ontwikkeld op het gebied van duurzame energie. 2023 en 2030 is dichterbij dan de meeste mensen zich realiseren. Daarom willen wij dan ook de volgende motie indienen: Lokaal energie initiatief.

Mijnheer de voorzitter, ook missen wij een natuurvriendelijk groenbeleidsplan in deze perspectievennota met een deltaplan biodiversiteit. Bij deze willen wij dan ook de volgende motie indienen: Natuurvriendelijk groenbeleidsplan.

Tiel is een fruitstad. Een fruitstad zonder bijen is niet mogelijk. Doordat de instandhouding van de bijen – en insectenpopulatie sterk onder druk staan, en daarmee ook de leefbaarheid, dienen wij een motie in: Zonder bijen geen fruitstad

De perspectievennota geeft aan ongeveer 200 woningen per jaar te gaan bouwen. Hierbij willen wij graag aandacht vragen voor sociaal goedkoop huur- en koopwoningen. Het vergrijzingpercentage is ook in gemeente Tiel aan het stijgen is en mensen worden gestimuleerd langer thuis te blijven wonen. Hierdoor zal de behoefte naar duurzame leeftijdsbestendige woningen groter worden. Om deze doelgroep niet te vergeten dienen wij een motie in: Duurzaam bouwen aan toekomst - leeftijdsbestendige woningen.

De behoefte aan woningen is in Tiel zeer groot. In de perspectievennota geeft u aan om inbreiding locaties, waaronder de veilinghallen, te willen onderzoeken.De voorkeur ligt bij het gebruiken van locaties binnen bestaande stedelijk gebieden, die braak liggen of vrij gaan komen. Deze kunnen gebruikt kunnen worden voor woningbouw en/of andere nieuwe functies waarbij, bijvoorbeeld, voorrang wordt gegeven aan de vergroening van de stad. Wij willen hiervoor een motie indienen: Prioriteit geven aan inbreiden in plaats van uitbreiden."