November is altijd de maand dat de begroting voor het komende jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Door de vele bezuinigingen sluit de begroting positief. Dat is mooi en goed. Gevaar ligt echter op de loer vanwege de vele taken die het Rijk en de Provincie afschuiven naar de gemeenten zonder de daarbij passende financiën.

Voor Tiel liggen de risico’s vooral op gebied van de jeugdzorg, WMO en bijstand. Met Tiel bedoel ik hier de inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen. Uiteindelijk zijn zij de dupe. Het College bleef vaag over het voortzetten van het goede minimabeleid. Betekent dit dat als meer mensen er een beroep op doen meer geld of betekent dit hetzelfde bedrag te verdelen over meer mensen?

Bezuinigen betekent keuzes maken. GL heeft aangegeven het niet met eens te zijn met de bezuiniging op wijkbudgetten, maatschappelijk werk, jeugdbeleid, WMO en duurzame onkruid bestrijding. Behalve de ChristenUnie steunde geen enkele partij onze alternatieven. Voornamelijk omdat bijv. een bijdrage aan het ondernemers Business Event belangrijker wordt gevonden. Of omdat puur de wil ontbreekt om verder te denken dan de Raadszaal. Lange termijn effecten zoals bij onkruidbestrijding met gif willen velen niet zien.

Voor het jaarthema van de gemeenteraad, is niet gekozen voor de GL inbreng “visie op Tiel”
Een kleine meerderheid koos voor “een veilig Tiel”.
GL vindt het hoog tijd dat de gemeenteraad zich uitspreekt over wat voor stad Tiel in de toekomst wil zijn. Het zou goed zijn de stadsvisie uit 2002 te herijken omdat er de laatste 10 jaar vele ontwikkelingen zijn geweest.
Daarnaast wordt de gemeente voor steeds meer zaken verantwoordelijk en is er minder geld. Tiel moet daarom keuzes maken. Vooral wat voor stad wil Tiel zijn? Wat wordt de toekomstige identiteit? Gaan we voor Tiel als groene woonstad, als moderne woonstad en logistiek centrum, als de stad met voorzieningen voor de regio of Tiel als historische stad aan de Waal bijvoorbeeld? Inwoners moeten hier actief bij betrokken worden.

Klik door voor de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van GroenLinks