Modern bouwen en een duurzame stad

Laten we bouwen voor de toekomst

GroenLinks Tiel wil dat onze omgeving ook voor de komende generaties leefbaar blijft. De manier waarop wij onze gebouwen bouwen, de manier waarop wij energie opwekken en hoe wij met onze grondstoffen en afval omgaan, kan veel beter.

Hier wordt gewerkt aan een duurzaam Tiel
Hier wordt gewerkt aan een duurzaam Tiel

De Gemeente Tiel heeft haar duurzaamheidsbeleid laten versloffen, er spreekt weinig ambitie van uit. De gemeente Tiel wil bijvoorbeeld in 2020 een aandeel van slechts 10% groene energie. Wij vinden dat de gemeente een aanjager moet zijn van een duurzamere samenleving.

De gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie!
Gemeente Tiel, neem je verantwoordelijkheid en geef zelf het goede voorbeeld:

  • isoleer eigen gebouwen (zoals het gemeentehuis, scholen en sporthallen) en plaats zonnepanelen op de daken
  • stel duurzaamheidseisen bij aanbestedingen
  • gebruik de modernste en zuinigste bouwtechnieken bij eigen bouwprojecten
  • maak één windmolenlocatie mogelijk in de gemeente, uiteraard in goed overleg met betrokkenen

Duurzaamheid stimuleren op alle niveaus!
Naast het geven van het goede voorbeeld moet de gemeente haar burgers helpen om de juiste keuzes te kunnen maken:

Duurzaamheidssubsidie en voorlichting
Veel inwoners en bedrijven zijn bereid om investeringen te doen om hun huis of bedrijfspand duurzamer te maken, maar weten niet wat de mogelijkheden daarvoor zijn. De gemeente moet hen ontzorgen door middel van advies en financiële ondersteuning in de vorm van duurzaamheidssubsidie. Bedrijven en inwoners moeten niet worden lastig gevallen met ingewikkelde regels of onduidelijkheid bij het aanvragen van duurzaamheidssubsidies. Ook in het bestemmingsplan moeten zo min mogelijk belemmeringen worden opgeworpen om duurzaam te kunnen bouwen of om groene energie op te kunnen wekken.

Duurzaam vervoer
Door een rode loper voor de fietser uit te leggen wordt fietsen een genot in Tiel: fietsers en e-bikers worden in de watten gelegd door een uitstekend fietsnetwerk, goede en veilige stallingsmogelijkheden en zo min mogelijk vertraging bij het oversteken. Zo kiest men vanzelf voor de fiets. Ook gaan wij voor een aantrekkelijk, toegankelijk en modern openbaar vervoer, zodat men graag de auto een keer laat staan.

Wat heeft GroenLinks Tiel al concreet op dit gebied bereikt?

Motie Tiny Houses Tiel
Wij hebben in 2016 contact gehad met de enthousiaste initiatiefnemers van een Tielse afdeling van de Tiny House beweging. Zij willen hier in Tiel kleine (tot 50m2), duurzame en stijlvolle huizen gaan realiseren. Om zo zelfvoorzienend, goedkoop en met minder spullen te kunnen wonen. Vanwege regelgeving is dit nog niet legaal. Daarom hebben wij een motie ingediend om dit mogelijk te maken. De overheid moet zo min mogelijk bureaucratische barrières opwerpen als burgers zelf duurzame initiatieven willen ontplooien. De Tielse gemeenteraad was het hier met een grote meerderheid mee eens.

Motie Tielse nieuwbouw volledig energieneutraal in 2030
Tijdens de Nederlandse Klimaattop hebben meer dan 70 gemeenten zich uitgesproken om vanaf nu woningen te gaan bouwen zonder gasaansluiting, en huidige woningen ook om te bouwen tot gasloos. Wij vinden dat Tiel ook bij moet dragen aan het terugdringen van het gasgebruik, ook uit solidariteit met de Groningse gezinnen die schade ondervinden aan de gaswinning. Het makkelijkste resultaat is te behalen met het bouwen van nieuwe energieneutrale woningen (zonder gasaansluiting). Wij vinden dat wij daar nu mee moeten beginnen. Vanaf 2030 moet elke nieuwbouwwoning dan energieneutraal worden. Ook hier was de meerderheid van de Tielse gemeenteraad het mee eens.

Motie zonnepanelen op daken scholen, sporthallen en gemeentelijk vastgoed
In 2014 is onze motie met een ruime meerderheid aangenomen, waardoor de gemeente actief werk moet maken van het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen, sporthallen en andere gemeentelijke gebouwen. De stand van zaken volgens het college is: “Vrijwel alle schoolbesturen maken gebruik van het gemeentelijk aanbod om een advies op maat te krijgen voor de aanleg van zonnepanelen. De draagkracht van beide sporthallen is na aanpassing voldoende om over te gaan tot de aanleg van zonnepanelen. Voor de Westroijenhal kan op korte termijn tot plaatsing worden overgegaan, bij de Betuwehal zal dit worden afgestemd op de renovatie.Het dak van het Waterschapskantoor is beschikbaar gesteld voor particulieren uit Tiel. In september 2015 zijn hier de panelen geplaatst.” Dit is een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet. Wij blijven de voortgang monitoren en blijven ons inzetten meer zonnepanelen.

Motie ambitie modern bouwen
In 2015 is de motie ‘Ambitie modern bouwen’ door de gemeenteraad aangenomen. Deze motie heeft als insteek dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor het verminderen van ons gasgebruik. Nu de gevolgen van de gaswinning in Groningen duidelijk worden, en de gaskraan langzaamaan dicht wordt gedraaid moeten ook wij ervoor zorgen dat we onze huizen zuiniger gaan verwarmen.

De gemeente laat ontwikkelaars echter gewoon voor de goedkoopste optie kiezen: er worden nu gebouwen gebouwd die ook al in het jaar 2000 werden gebouwd. Terwijl er in het land zoveel wordt geëxperimenteerd met beproefde energiebesparende technieken, zoals bijvoorbeeld het passiefhuis- of nul-op-de-meter-woningconcept, warmte-koude-opslag (met individuele warmtepompen) en/of grootschalige toepassing van geïntegreerde zonnepanelen/zonnecollectoren. De gemeenteraad vindt dat Tiel ook hiermee moet meedoen.