Burgerparticipatie

Burgers worden steeds kritischer en mondiger en willen graag meedenken en invloed uitoefenen op beslissingen die hun eigen woon - en leefomgeving aangaan. De rol van de gemeente moet daarom veranderen: van een sturende gemeente naar een gemeente die initiatieven van burgers vergemakkelijkt en ondersteunt.

Wij willen een gemeentebestuur dat ruimte geeft aan burgers binnen vastgestelde kaders, dat risico’s durft te nemen i.p.v. ze af te dekken. GroenLinks Tiel staat voor een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen stad, dorp, wijk of buurt. Daarom willen wij dat de gemeente haar inwoners betrekt bij het beleid onder het motto “geen inspraak maar beginspraak”. De Federatie van Sportorganisaties en de Cliëntenraad WWB hebben hierbij altijd kunnen rekenen op onze steun.

Burgers moeten meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun leefomgeving! Het burgerinitiatief is daarbij een goed instrument. In 2014 is de motie ‘Right to Challenge’ ingediend en aangenomen. In 2015 heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat  ouders op basis van persoon gebonden budget (pgb) hun eigen leerlingenvervoerder kunnen kiezen. Daarnaast hebben we ons sterkt gemaakt om samen met burgerinitiatieven maatschappelijke voorzieningen te realiseren en in stand te houden.

In een participerende samenleving is de burger- en de overheidsparticipatie gelijkwaardig aan elkaar op basis van co-creatie voor de leefbare samenleving. Ook voor de komende tijd zal dit steeds onze insteek zijn.

Wil je meedoen om de burgerparticipatie in Tiel te versterken? Schuif gerust bij ons aan!